Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  PRATARMĖ
  SANTRUMPOS
  01 DALIS
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖBAUDŽIAMAJAME PROCESE
  PAKALTINAMUMO SAMPRATA BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
  NEPAKALTINAMUMO TEORINIAI, PRAKTINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
  ŠIUOLAIKINĖS NEPAKALTINAMUMO FORMULĖS ISTORINIS FORMAVIMASIS
  NEPAKALTINAMUMO SĄVOKA KLASIKINĖJE BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
  NEPAKALTINAMUMO SĄVOKA „POZITYVIOJE“ BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
  NEPAKALTINAMUMO SĄVOKA LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
  1 PAV. TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS. TEISINIS PAGRINDAS
  ŠIUOLAIKINIS NEPAKALTINAMUMO FORMULĖS TURINYS BEI STRUKTŪRA
  2 PAV. LR BK 17 STRAIPSNIS
  3 PAV. NEPAKALTINAMUMO FORMULĖ
  4 PAV. NEPAKALTINAMUMO JURIDINIS KRITERIJUS
  NEPAKALTINAMUMO KLINIKINĖ NOZOLOGINĖ STRUKTŪRA
  ŠIZOFRENIJA, ŠIZOTIPINIS IR KLIEDESINIAI SUTRIKIMAI (F20–F29)
  PROTINIS ATSILIKIMAS (F70–F79)
  ORGANINIAI IR SIMPTOMINIAI PSICHIKOS SUTRIKIMAI (F00–F09)
  PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS (F10–(F1X5))
  AFEKTINIAI, STRESINIAI SUTRIKIMAI (F30–F48)
  AFEKTO BŪSENOS
  SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (F60–F69)
  BAUDŽIAMASIS PROCESINIS VEIKSNUMAS
  VEIKSNUMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE TEISINIAI ASPEKTAI
  VEIKSNUMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE VERTINIMO BEI MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KRITERIJAI
  5 PAV. TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS UŽDAVINIAI BAUDŽIAMAJAME PROCESE
  6 PAV.VEIKSNUMO RIBOJIMO PROBLEMA BAUDŽIAMAJAME PROCESE
  7 PAV. PSICHOGENINIŲ BŪKLIŲ IŠSIVYSTYMAS IKITEISMINIO TYRIMO, TEISMO PROCESE
  8 PAV. PSICHOLOGINĖS GYNYBOS MECHANIZMAI
  RIBOTAS PAKALTINAMUMAS
  NEPAKALTINAMUMO NUSTATYMO ETIKOS ASPEKTAI
  PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KRITERIJAI ASMENIMS, TURINTIEMS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ IR ĮVYKDŽIUSIEMS VISUOMENEI PAVOJINGAS VEIKAS
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ SVEIKATOS SUTRIKDYMO MASTUI NUSTATYTI
  PSICHIKOS SUTRIKIMŲ SIMULIACIJOS
  02 DALIS
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖCIVILINIAME PROCESE
  VEIKSNUMO SĄVOKA IR JOS TAIKYMAS CIVILINĖJE TEISĖJE
  VEIKSNUMO, RIBOTO VEIKSNUMO, NEVEIKSNUMO TEORINIAI, PRAKTINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
  TESTAMENTINIS (SANDORINIS) VEIKSNUMAS
  1 LENTELĖ. MMSE TYRIMO NORMOS (MEDIANA)
  2 LENTELĖ. MMSE REZULTATO KOREGAVIMAS PAGAL AMŽIŲ IR IŠSILAVINI MĄ
  03 DALIS
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ DĖL MEDICININĖS APŽIŪROS NEBLAIVUMUI (GIRTUMUI) ARBA APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ VEIKIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYTI
  04 DALIS
  PSICHIKOS SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  I. ORGANINIŲ IR SIMPTOMINIŲ PSICHIKOS SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.1 LENTELĖ. DELYRO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.2 LENTELĖ. DEMENCIJŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  II. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ, VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.3 LENTELĖ. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ, VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  III. PSICHOZINIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.4 LENTELĖ. ŠIZOFRENIJOS DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.5 LENTELĖ. ŠIZOTIPINIO SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.6 LENTELĖ. ŠIZOAFEKTINIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.7 LENTELĖ. NUOLATINIŲ KLIEDESINIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.8 LENTELĖ. ŪMINIŲ IR PRAEINANČIŲ PSICHOZINIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  IV. NUOTAIKOS (AFEKTINIŲ) SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.9 LENTELĖ. DEPRESIJOS EPIZODO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  V. NEUROZINIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.10 LENTELĖ. AGORAFOBIJOS DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.11 LENTELĖ.SOCIALINIŲ FOBIJŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.12 LENTELĖ. PANIKOS SUTRIKIMO (EPIZODINIO PAROKSIZMINIO NERIMO)DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.13 LENTELĖ. PANIKOS SUTRIKIMO (EPIZODINIO PAROKSIZMINIO NERIMO) DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.14 LENTELĖ. OBSESINIO-KOMPULSINIO SUTRIKIMO DIFERENCINĖDIAGNOSTIKA
  VI. SU PATIRTU STRESU SUSIJUSIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTI KA
  4.15 LENTELĖ. SU PATIRTU STRESU SUSIJUSIŲ SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖDIAGNOSTIKA
  VII. SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.16 LENTELĖ. PARANOIDINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.17 LENTELĖ. ŠIZOIDINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.18 LENTELĖ. ASOCIALAUS TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.19 LENTELĖ. ASOCIALAUS TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.20 LENTELĖ. HISTRIONINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.21 LENTELĖ. NARCISISTINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.22 LENTELĖ. NERIMASTINGO (VENGIANČIO) TIPO ASMENYBĖS DIAGNOSTIKA
  4.23 LENTELĖ. PRIKLAUSOMO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.24 LENTELĖ. ANANKASTINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.25 LENTELĖ. ORGANINIO ASMENYBĖS SUTRIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  VIII. PROTINIO ATSILIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  4.26 LENTELĖ. PROTINIO ATSILIKIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
  05 DALIS
  BENDROJI DALIS
  Ekspertinio darbo schema
  TEISMO PSICHIATRIJOS, TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZIŲ ATLIKIMO TVARKA
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZIŲ RŪŠYS
  MEDŽIAGA, REIKALINGA TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZEI DARYTI
  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS AKTO ĮFORMINIMAS
  TEISMO EKSPERTO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  LITERATŪROS SĄRAŠAS
  01 DALIES
  02 DALIES
  03 DALIES
  04 DALIES
  05 DALIES

  Teismo psichiatrijos ekspertizė