Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  1. Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis tyrimas
  1.1. Kvė­pa­vi­mo sis­te­mos ty­ri­mo me­to­dai
  1.1.1. Ap­klau­sa
  1.1.1.1. Ri­zi­kos veiks­niai
  1.1.1.2. Ko­su­lys
  1.1.1.3. Skrep­lia­vi­mas
  1.1.1.4. Krau­jo at­ko­sė­ji­mas
  1.1.1.5. Krū­ti­nės skaus­mas
  1.1.1.6. Du­su­lys
  1.1.1.7. Švil­pi­mas krū­ti­nė­je ir kliū­ti­nis al­sa­vi­mas (stri­do­ras)
  1.1.1.8. Vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų pažei­di­mo simp­to­mai
  1.1.2. Anam­ne­zė
  1.1.3. Ap­žiū­ra
  1.1.3.1. Ben­dro­ji ap­žiū­ra
  1.1.3.2. Spe­cia­lio­ji ap­žiū­ra
  1.1.4. Ap­čiuo­pa
  1.1.5. Plau­čių stuk­se­ni­mas (perkusija)
  1.1.5.1. Ben­drie­ji prin­ci­pai
  1.1.5.2. Ly­gi­na­ma­sis plau­čių stuksenimas (per­ku­si­ja)
  1.1.6. Plau­čių iš­klau­sy­mas (auskul­ta­ci­ja)
  1.1.6.1. Ben­drie­ji prin­ci­pai
  1.1.6.2. Nor­ma­lūs kvė­pa­vi­mo gar­sai
  1.1.6.3. Kvė­pa­vi­mo gar­so pa­to­lo­gi­ja
  1.1.6.4. Pa­to­lo­gi­niai kvė­pa­vi­mo gar­sai (pa­pil­do­mi ūže­siai)
  1.2. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios kvė­pa­vi­mo sis­te­mos or­ga­nų li­gos
  1.2.1. Pneu­mo­ni­ja
  1.2.2. Ben­dra­sis per­ša­li­mas
  1.2.3. Ast­ma
  1.2.4. Ūmi­nis bron­chi­tas
  1.2.5. Lė­ti­nis bron­chi­tas
  1.2.6. Kvė­pa­vi­mo sis­te­mos tuberkulio­zė
  1.2.7. Plau­čių ar­te­ri­jos trom­bi­nė em­bo­li­ja
  1.2.8. Plau­čių vė­žys
  1.2.9. Lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių liga (LOPL)
  1.2.10. Pleu­ri­tai
  1.2.10.1. Sau­sa­sis pleu­ri­tas
  1.2.10.2. Ek­su­da­ci­nis pleu­ri­tas
  2. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis tyrimas
  2.1. Ligonių skundai ir jų pobūdis
  2.1.1. Šir­dies per­pla­ki­mai (eks­tra­sis­to­lės)
  2.1.2. Krū­ti­nės skaus­mai
  2.1.2.1. Krū­ti­nės an­gi­na
  2.1.2.2. Pe­ri­kar­dial­gi­ja
  2.1.2.3. Stam­bių­jų krau­ja­gys­lių patologi­jos su­ke­lia­mi skaus­mai
  2.1.2.4. Ne­ti­piš­kas krū­ti­nės skaus­mas (kar­dial­gi­ja)
  2.1.3. Du­su­lys
  2.1.4. Aste­nija ir grei­tas nuo­var­gis
  2.1.5. Pro­tar­pi­nis rai­ša­vi­mas (claudi­ca­tio in­ter­mit­tens)
  2.1.6. Ko­su­lys
  2.1.7. Oli­gu­ri­ja ir nik­tu­ri­ja
  2.1.8. De­ši­nio­sios pa­šo­nės skaus­mai
  2.2. Ri­zi­kos veiks­niai
  2.3. Ap­žiū­ra
  2.3.1. Ben­dro­ji ap­žiū­ra
  2.3.1.1. Pri­vers­ti­nė sė­di­mo­ji pa­dė­tis
  2.3.1.2. Cia­no­zė (cy­a­no­sis)
  2.3.1.3. Blyš­ku­mas
  2.3.1.4. Sai­kin­ga gel­ta
  2.3.1.5. Ede­mos
  2.3.2. Spe­cia­lio­ji ap­žiū­ra
  2.3.2.1. Šir­dies vir­šū­nės trinks­nio vertini­mas
  2.3.2.2. Šir­dies trinks­nis
  2.3.2.3. Su­stip­rė­ju­si mie­go ar­te­ri­jų pulsa­ci­ja
  2.3.2.4. Kak­lo ve­nų iš­si­pū­ti­mas ir sistoli­nė pul­sa­ci­ja
  2.4. Šir­dies iš­klau­sy­mas
  2.4.1. Me­to­di­ka
  2.4.2. Nor­ma­lūs gar­sai
  2.5. A. ra­dia­lis ty­ri­mas
  2.6. Elektrokardiografija
  2.6.1. Nor­ma­li elek­tro­kar­diog­ra­ma
  2.6.1.1. De­ri­va­ci­jos
  2.7. Pa­grin­di­nės vais­tų gru­pės, var­to­ja­mos šir­dies li­goms gy­dy­ti
  2.7.1. Nit­ra­tai
  2.7.2. Be­ta ad­re­no­re­cep­to­rių blokato­riai
  2.7.3. Kal­cio ka­na­lų an­ta­go­nis­tai (blo­ka­to­riai)
  2.7.4. AKF in­hi­bi­to­riai
  2.7.5. Sar­ta­nai
  2.7.6. Al­fa-1 re­cep­to­rių blo­ka­to­riai
  2.7.7. Diu­re­ti­kai
  2.7.8. Cen­tri­nio vei­ki­mo vais­tai
  2.7.9. Šir­dį vei­kian­tys gli­ko­zi­dai
  2.7.10. An­ti­ko­a­gu­lian­tai
  2.7.11. An­ti­li­pi­de­mi­niai vais­tai
  2.7.12. An­ti­ag­re­gan­tai
  2.7.13. An­ti­arit­mi­niai vais­tai
  2.8. Dažniausiai pasitaikančios širdies ir kraujagyslių sistemos organų ligos
  2.8.1. Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja
  2.8.2. Ate­ro­sklerozė
  2.8.3. Iš­emi­nė šir­dies li­ga
  2.8.3.1. Sta­bi­lio­ji krū­ti­nės an­gi­na
  2.8.3.2. Ne­sta­bi­lio­ji krū­ti­nės an­gi­na
  2.8.3.3. Mio­kar­do in­fark­tas
  2.8.4. Reu­ma­tas
  2.8.5. Miokarditai
  2.8.6. Kar­dio­mio­pa­ti­jos
  2.8.6.1. Di­la­ta­ci­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja
  2.8.6.2. Hi­per­tro­fi­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja
  2.8.6.3. Re­strik­ci­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja
  2.8.7. Šir­dies ydos
  2.8.7.1. Mit­ra­li­nė ste­no­zė
  2.8.7.2. Mit­ra­li­nio vož­tu­vo nesandarumas
  2.8.7.3. Aortos vož­tu­vų ne­san­da­ru­mas
  2.8.7.4. Aortos an­gos ste­no­zė
  2.8.7.5. Tri­bu­rio vož­tu­vo ne­san­da­ru­mas
  2.8.7.6. Tri­bu­rio vož­tu­vo ste­no­zė
  2.8.8. In­fek­ci­nis en­do­kar­di­tas
  2.8.9. Šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mas
  2.8.9.1. Lė­ti­nis šir­dies nepakankamumas
  2.8.9.2. Ūmi­nis šir­dies nepakankamumas
  2.8.9.2.1. Ūmi­nis kai­rio­jo skil­ve­lio nepakan­ka­mu­mas
  2.8.9.2.2. Ūmi­nio de­ši­nio­jo skil­ve­lio nepa­kan­ka­mu­mo prie­žas­tys
  2.8.10. Šir­dies rit­mo su­tri­ki­mai
  2.8.10.1. Si­nu­si­nė bra­di­kar­di­ja
  2.8.10.2. Si­nu­si­nė ta­chi­kar­di­ja
  2.8.10.3. Eks­tra­sis­to­li­ja
  2.8.10.4. Pa­rok­siz­mi­nės ta­chi­kar­di­jos
  2.8.10.5. Prie­šir­džių vir­pė­ji­mas
  2.8.10.6. Prie­šir­džių plaz­dė­ji­mas (PP)
  2.8.10.7. Šir­dies lai­du­mo su­tri­ki­mai
  3. Sergančiųjų virškinimo organų ligomis tyrimas
  3.1. Ap­klau­sa
  3.1.1. Li­go­nio skun­dai
  3.1.2. Funk­ci­niai su­tri­ki­mai
  3.2. Ap­žiū­ra
  3.3. Iš­klau­sy­mas (aus­kul­ta­ci­ja)
  3.4. Stuk­se­ni­mas (per­ku­si­ja)
  3.5. Ap­čiuo­pa (pal­pa­ci­ja)
  3.6. La­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai
  3.6.1. Iš­ma­tų ty­ri­mas
  3.6.2. He­li­co­bac­ter py­lo­ri (HP) diagnos­ti­ka:
  3.7. In­stru­men­ti­niai ty­ri­mai
  3.8. Pa­grin­di­nės virš­ki­ni­mo sistemos li­gos
  3.8.1. Ezo­fa­gi­tai
  3.8.2. Gast­ro­e­zo­fa­gi­nio re­fliuk­so liga
  3.8.3. Stem­plės vė­žys
  3.8.4. Gast­ri­tai
  3.8.5. Opa­li­gė
  3.8.6. Skran­džio vė­žys
  3.8.7. Lė­ti­nės už­degi­mi­nės žar­nų li­gos
  3.8.8. Sto­ro­sios žar­nos vė­žys
  3.8.9. Funk­ci­nė dis­pep­si­ja
  3.8.10. Dir­glio­sios žar­nos sin­dro­mas
  3.8.11. Ūmi­nis pan­kre­a­ti­tas
  3.8.12. Lė­ti­nis pan­kre­a­ti­tas
  4. Sergančiųjų kepenų ligomis tyrimas
  4.1. Ap­klau­sa
  4.1.1. De­ši­nio­sios pa­šo­nės skaus­mas
  4.1.2. Gel­ta
  4.1.3. Nie­žu­lys
  4.1.4. Krau­ja­vi­mai
  4.1.5. Dis­pep­si­niai reiš­ki­niai
  4.1.6. Pil­vo pa­di­dė­ji­mas
  4.1.7. Pa­brin­ki­mai
  4.1.8. Sis­te­mi­niai reiš­ki­niai
  4.2. Ap­žiū­ra
  4.3. Per­ku­si­ja
  4.4. Ap­čiuo­pa
  4.5. Bio­che­mi­niai ty­ri­mai
  4.5.1. Bi­li­ru­bi­nas
  4.5.2. Fermentų aktyvumo tyrimas
  4.5.3. Bal­ty­mų apy­kai­tos ty­ri­mas
  4.5.4. Krau­jo kre­šė­ji­mo ty­ri­mas
  4.5.5. Rau­do­no­jo krau­jo ty­ri­mas
  4.6. Gelta
  4.6.1. Iki­he­pa­ti­nė gel­ta
  4.6.2. He­pa­ti­nė he­pa­to­ce­liu­li­nė gel­ta
  4.6.3. He­pa­ti­nė cho­les­ta­zi­nė gel­ta
  4.6.4. Hepatinė mišri (cholestazinė-hepatoceliulinė) gelta
  4.6.5. Po­he­pa­ti­nė gel­ta
  4.7. Pa­grin­di­nės ke­pe­nų li­gos
  4.7.1. Lė­ti­nis he­pa­ti­tas
  4.7.1.1. Lė­ti­nis vi­ru­si­nės kil­mės he­pa­ti­tas
  4.7.1.1.1. Lė­ti­nis vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas B
  4.7.1.1.2. Lė­ti­nis vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas C
  4.7.2. Vais­tų su­kel­tas lė­ti­nis he­pa­ti­tas
  4.7.3. Ke­pe­nų ci­ro­zė
  5. Sergančiųjų šlapimą išskiriančių organų sistemos ligomis ty­ri­mas
  5.1. Ap­klau­sa
  5.1.1. Inks­tų sri­ties skaus­mai
  5.1.2. Pa­brin­ki­mai
  5.1.3. Gal­vos skaus­mai
  5.1.4. Šla­pi­ni­mo­si su­tri­ki­mai
  5.1.5. Ki­ti simp­to­mai
  5.1.6. Ri­zi­kos veiks­niai
  5.2. Ap­žiū­ra
  5.2.1. Ben­dro­ji ap­žiū­ra
  5.2.2. Spe­cia­lio­ji ap­žiū­ra
  5.3. Ap­čiuo­pa
  5.4. Per­ku­si­ja
  5.5. Patrankymas
  5.6. Aus­kul­ta­ci­ja
  5.7. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių sistemos ty­ri­mas
  5.8. La­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai
  5.8.1. Mak­ros­ko­pi­nis šla­pi­mo ty­ri­mas
  5.8.2. Fi­zi­nis šla­pi­mo ty­ri­mas
  5.8.3. Bio­che­mi­nis šla­pi­mo ty­ri­mas
  5.8.4. Mik­ro­sko­pi­nis šla­pi­mo tyrimas
  5.8.5. Ben­dra­sis krau­jo ty­ri­mas
  5.8.6. Bio­che­mi­nis krau­jo ty­ri­mas
  5.8.7. Inks­tų kli­ren­so dy­džio nustaty­mas
  5.9. In­stru­men­ti­niai ty­ri­mai
  5.10. Pa­grin­di­nės šla­pi­mą išskirian­čių or­ga­nų li­gos
  5.10.1. Glo­me­ru­lo­nef­ri­tas
  5.10.2. Šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­ja
  5.10.2.1. Be­simp­to­mė bak­te­riu­ri­ja
  5.10.2.2. Cis­ti­tas
  5.10.2.3. Ūmi­nis pie­lo­nef­ri­tas
  5.10.2.4. Lė­ti­nis pie­lo­nef­ri­tas
  5.10.3. Inks­tų ak­men­li­gė
  5.10.4. Pro­sta­ti­tas
  5.10.5. Ge­ry­bi­nė prie­ši­nės liau­kos hi­per­pla­zi­ja
  6. Kraują gaminančių organų ligomis sergančiųjų tyrimas
  6.1. Ap­klau­sa
  6.1.1. Li­go­nių skun­dai
  6.1.2. Ri­zi­kos veiks­niai
  6.2. Ap­žiū­ra
  6.2.1. Ben­dro­ji ap­žiū­ra
  6.2.2. Spe­cia­lio­ji ap­žiū­ra
  6.3. Ap­čiuo­pa
  6.4. Iš­klau­sy­mas
  6.5. La­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai
  6.5.1. Ben­drie­ji kli­ni­ki­niai periferinio krau­jo ty­ri­mai
  6.5.2. Kre­šu­mo sis­te­mos ty­ri­mai
  6.5.3. Bio­che­mi­niai krau­jo ty­ri­mai
  6.6. In­stru­men­ti­niai ty­ri­mai
  6.7. Pa­grin­di­nės krau­jo­da­ros siste­mos li­gos
  6.7.1. Ane­mi­jos
  6.7.1.1. Po­sthe­mo­ra­gi­nės ane­mi­jos
  6.7.1.1.1. Ūmi­nė po­sthe­mo­ra­gi­nė anemija (ŪPA)
  6.7.1.1.2. Lė­ti­nė po­sthe­mo­ra­gi­nė anemija
  6.7.1.2. Hi­pop­ro­li­fe­ra­ci­nės ane­mi­jos
  6.7.1.2.1. Ap­la­zi­nės ane­mi­jos
  6.7.1.2.2. Ge­le­žies sty­giaus ane­mi­ja
  6.7.1.2.3. Vi­ta­mi­no B12 sty­giaus ane­mi­ja
  6.7.1.2.4. Fo­li­nės rūgš­ties sty­giaus anemi­ja
  6.7.1.3. He­mo­li­zi­nės ane­mi­jos
  6.7.2. Leu­ke­mi­jos
  6.7.2.1. Ūmi­nė leu­ke­mi­ja
  6.7.2.2. Lė­ti­nė mie­loi­di­nė leu­ke­mi­ja
  6.7.2.3. Lė­ti­nė lim­fo­ci­ti­nė leu­ke­mi­ja
  6.7.3. Lim­fo­mos
  6.7.4. He­mo­ra­gi­nės dia­te­zės
  6.7.4.1. Trom­bo­ci­to­pe­ni­ja (trom­bo­ci­to­pa­ti­ja)
  6.7.4.2. He­mo­fi­li­ja (ko­a­gu­lio­pa­ti­ja)
  6.7.4.3. He­mo­ra­gi­nis vas­ku­li­tas (vas­ku­lo­pa­ti­ja)
  7. Sergančiųjų endokrininėmis ligomis tyrimas
  7.1. Pa­grin­di­niai ty­ri­mo me­to­dai
  7.1.1. Ap­klau­sa
  7.1.1.1. Kū­no ma­sės di­dė­ji­mas
  7.1.1.2. Lie­sė­ji­mas
  7.1.1.3. Sil­pnu­mas
  7.1.1.4. Ūgio ir kū­no pro­por­ci­jų pokyčiai
  7.1.1.5. Odos ir jos spal­vos po­ky­čiai
  7.1.1.6. Ape­ti­to po­ky­čiai
  7.1.1.7. Troš­ku­lys
  7.1.1.8. Kū­no tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiai
  7.1.1.9. Emo­ci­jų ir mąs­ty­mo su­tri­ki­mai
  7.1.1.10. Ly­ti­nės veik­los su­tri­ki­mai
  7.1.1.11. Ki­ti pa­cien­tų skun­dai
  7.1.1.12. Ri­zi­kos veiks­niai
  7.1.2. Ap­žiū­ra
  7.1.2.1. Ben­dro­ji ap­žiū­ra
  7.1.2.1.1. Ūgio ir kū­no pro­por­ci­jų pokyčiai
  7.1.2.1.2. Vei­do bruo­žų po­ky­čiai
  7.1.2.1.3. Odos ir glei­vi­nių po­ky­čiai
  7.1.2.1.4. Na­gų ir plau­kų po­ky­čiai
  7.1.2.1.5. Po­odi­nio sluoks­nio po­ky­čiai
  7.1.2.1.6. Ant­ri­nių ly­ti­nių po­žy­mių pokyčiai
  7.1.2.2. Spe­cia­lio­ji ap­žiū­ra
  7.1.2.2.1. Kak­lo ap­žiū­ra
  7.1.2.2.2. Akių simp­to­mai
  7.1.2.2.3. Ran­kų dre­bė­ji­mas
  7.1.3. Ap­čiuo­pa
  7.1.4. Iš­klau­sy­mas (aus­kul­ta­ci­ja)
  7.1.5. Ant­ro­po­met­ri­ja
  7.1.6. La­bo­ra­to­ri­niai ir funk­ci­niai ty­ri­mai
  7.1.6.1. En­dok­ri­no­lo­gi­jo­je tai­ko­mi labora­to­ri­niai ty­ri­mai
  7.1.6.1.1. Hor­mo­nų kon­cen­tra­ci­jos kraujo se­ru­me ty­ri­mas
  7.1.6.1.2. Bio­che­mi­nis krau­jo ty­ri­mas
  7.1.6.1.3. Šla­pi­mo ty­ri­mas
  7.1.6.2. En­dok­ri­no­lo­gi­jo­je tai­ko­mi funk­ci­niai ty­ri­mai
  7.1.6.2.1. Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos mė­gi­nys
  7.1.6.2.2. Dek­sa­me­ta­zo­no mė­gi­nys
  7.1.6.2.3. Re­ak­ci­ja į adrenokortikotropinį hor­mo­ną
  7.1.7. Ra­dio­izo­to­pi­niai ty­ri­mai
  7.1.8. Ul­tra­gar­si­nis ty­ri­mas
  7.1.9. Rent­ge­no­lo­gi­nis ty­ri­mas
  7.1.10. Kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja ir bran­duo­lių mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas
  7.2. Pa­grin­di­nės en­dok­ri­ni­nės ligos
  7.2.1. Ti­ro­tok­si­ko­zė
  7.2.2. Hi­po­ti­ro­zė (mik­se­de­ma)
  7.2.3. Cuk­ri­nis dia­be­tas
  7.2.4. Ku­šin­go li­ga ir sin­dro­mas
  7.2.5. Ak­ro­me­ga­li­ja
  7.2.6. Nu­tu­ki­mas
  8. Judėjimo organų sistemos tyrimas
  8.1. Bendrieji principai
  8.2 Ap­klau­sa
  8.2.1. Są­na­rių skaus­mas
  8.2.2. Rau­me­nų skaus­mas
  8.2.3. Kau­lų skaus­mas
  8.2.4. Rau­me­nų sil­pnu­mas
  8.2.5. Są­na­rių są­stin­gis
  8.2.6. Są­na­rių pa­ti­ni­mas
  8.2.7. Są­na­rių ju­de­sių ri­bo­tu­mas
  8.2.8. Ra­y­naud’s fe­no­me­nas
  8.2.9. Ne­są­na­ri­niai su­tri­ki­mai
  8.3. Li­gos anam­ne­zė
  8.4. Gy­ve­ni­mo anam­ne­zė
  8.5. Ob­jek­ty­vus ty­ri­mas
  8.5.1. Ben­drie­ji prin­ci­pai
  8.5.2. Są­na­rių ty­ri­mas
  8.5.3. Odos ir poodinio sluoksnio tyrimas
  8.5.4. Akių ty­ri­mas
  8.5.5. Tem­po­ro­man­di­bu­li­nių sąnarių ty­ri­mas
  8.5.6. Kvė­pa­vi­mo sis­te­mos ty­ri­mas
  8.5.7. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių sistemos ty­ri­mas
  8.6. La­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai
  8.7. Rent­ge­no­lo­gi­nis są­na­rių tyrimas
  8.8. Daž­niau­si­os ju­dė­ji­mo organų li­gos
  8.8.1. De­for­muo­ja­mo­ji os­te­o­ar­tro­zė
  8.8.2. Reu­ma­toi­di­nis ar­tri­tas
  8.8.3. Po­dag­ra
  8.8.4. Juos­mens skaus­mai
  9. Padidėjusio jautrumo būklės (alergozės)
  9.1. Ap­klau­sa
  9.2. Ob­jek­ty­vus ty­ri­mas
  9.3. Svar­biau­si la­bo­ra­to­ri­niai tyrimai
  9.4. Svar­biau­sios aler­go­zės
  9.4.1. Dil­gė­li­nė (ur­ti­ka­ri­ja)
  9.4.2. An­gio­neu­ro­ti­nis pa­brin­ki­mas (an­gio­e­de­ma, Kvin­kės ede­ma)
  9.4.3. Ana­fi­lak­si­ja
  9.4.4. Ana­fi­lak­si­nis šo­kas – sunkiausia ana­fi­lak­si­jos for­ma
  9.4.5. Aler­gi­ja vais­tams
  Literatūra

  Vidaus ligų pagrindai farmacininkams